Tappol

RODO

Szanowni Państwo,
w związku z łączącymi nas stosunkami gospodarczymi nasza firma:
TAPPOL sp. z o.o. z/s w Słonawach 33A, 64-600 Oborniki, KRS: 0000276191 jest Administratorem Państwa danych osobowych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - dalej zwanego „RODO”.

W związku z realizacją obowiązków umownych zbieramy dane niezbędne do ich wykonania. Dotyczy to także Państwa danych osobowych – na nośnikach papierowych i elektronicznych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji zawartej z Państwem umowy, jak i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności obowiązku odprowadzenia stosownych danin publicznych i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • - przetwarzania danych zawartych w korespondencji elektronicznej, w tym umożliwienia kontaktu z administratorem, podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami, przyjmowania pism, ofert, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej,
 • - należytej realizacji łączących nas stosunków gospodarczych, w tym wykonania postanowień zawartych lub zawieranych w przyszłości umów, dotyczy to w szczególności realizacji obowiązków umownych, przedstawiania ofert oraz dokonania wzajemnych rozliczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 • - wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, zarówno publiczno-prawnych, jak i tych wynikających z postanowień umownych i rozliczeń podatkowych z tym związanych,
 • - cele wynikające z naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym cele marketingowe (możliwość przechowywania danych oferentów na przyszłość, możliwość przechowywania specyfikacji zamówień w razie domówień w przyszłości, możliwość składania zapytań ofertowych), zachowanie bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy oraz ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, potrzeba występowania przed Sądem – w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.Z zebranych danych osobowych będziemy korzystać (przetwarzać):

 • - w przypadku przetwarzania danych w korespondencji elektronicznej, przez okres 2 lat, chyba, że zachodzi inna podstawa przetwarzania danych,
 • - przez czas trwania łączącej nas umowy,
 • - przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym ustaw tzw. podatkowych (PIT, CIT), nakazują nam przechowywać stosowne dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • - przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego, lub możemy dochodzić realizacji naszych uzasadnionych interesów przed Sądem, lub wykorzystywać dane osobowe w celach marketingowych, w szczególności w przypadku składania kolejnych zapytań ofertowych. Będzie to okres 5 lat w przypadku umów zrealizowanych, oraz okres 3 lat w przypadku zamówień/ofert nierozpoczętych,
 • - w zakresie monitoringu wizyjnego przechowujemy nagrania przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, chyba że zachodzi inna podstawa przetwarzania tychże nagrań, w tym stanowią one dowód w postępowaniu sądowym.Pozyskane od Państwa dane osobowe jako administrator przekazujemy:

 • - podmiotom przetwarzającym, uczestniczącym w wykonywaniu naszych obowiązków i czynności, tj.: współpracującym z nami podmiotom w zakresie dokonywanych przez nich czynności, w szczególności kancelarii prawnej, przewoźnikom i innym firmom transportowym, dostawcom usług IT, firmie ochroniarskiej;
 • - Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, urzędom podatkowym, sądom powszechnym, komornikom i innym instytucjom państwowym, na podstawie przepisów prawa,
 • - innym Administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj.:
 • - podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • - podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki);
 • - podmiotom z grupy kapitałowej 3C, w tym 3C BETEILIGUNGS GMBH z/s w Rheda-Wiedenbrück w Niemczech.Ponadto pragniemy poinformować, że:

 • - nie planujemy przekazywać uzyskanych od Państwa danych osobowych poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • - Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.Zgodnie z RODO mają Państwo uprawnienia do złożenia wniosku o:

 • - sprostowanie (poprawienie) Państwa danych osobowych,
 • - usunięcie Państwa danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
 • - ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych (stosownie do treści złożonego wniosku),
 • - umożliwienie dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskanie informacji o przetwarzanych danych oraz o dostarczenie ich kopii,
 • - przeniesienie danych osobowych do innego Administratora danych lub bezpośrednio do Państwa, w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Mają Państwo również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes, chyba że będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku natomiast, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Niektóre ze wskazanych wyżej uprawnień mogą nie przysługiwać Państwu albo mogą przysługiwać w ograniczonym zakresie. Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na adres naszej siedziby lub wysyłając go na adres e-mail: ideo[at]3c-tappol.pl

 

Plik do pobrania: TAPPOL RODO [PDF]